Bizonyítványmásodlatok / pótbizonyítványok kiadásának rendje

– 2013. március 1-

Az elveszett, vagy megsemmisült iskolai dokumentumok pótlására saját és az előd intézményeink diákjainak az alábbiak szerint van lehetősége.

A Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium a 20/2012 (VIII.31.) kormányrendelet 114. § értelmében két intézmény iratait őrzi, és azokkal kapcsolatban kiállító szervként a jogszabályokban meghatározott rendben az érintettek írásbeli kérésére másodlatok/másolatok kiállítására jogosult.

A Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola telephelyén a Pitagorasz Általános Iskola, s annak előd intézményei – Szemere-telepi Állami Elemi Népiskola, Bajcsy utcai Általános Iskola – dokumentumait őrizzük.
A Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban, székhelyünkön őrizzük a Hunyadi Mátyás Gimnázium, s annak előd intézményei – Steinmetz Miklós Gimnázium, Pestszentlőrinci Magyar Királyi Állami Gimnázium -dokumentumait.

A hiteles másolatok/másodlatok kiadásának törvényi háttere:

A 20/2012 (VIII.31.) 96.§ 1) bekezdése értelmében a tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. A 6) bekezdés értelmében az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell fizetni. 7) bekezdés alapján a törzslap, póttörzslap hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján kérelemre pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik évfolyamot mikor végezte el. (8) Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartamú pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt tanuló írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola melyik évfolyamán tanult, és nyilatkozatához csatolja volt tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását. A tanár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában tanított. A volt évfolyamtársaknak be kell mutatniuk bizonyítványukat.

2002.évi XLII.tv. 12. számú mellékletének 8. pontja alapján az iskolai bizonyítvány (…) másolatának, másodlatának kiállításáért 2000Ft illetéket kell lerónia.

A 20/2012. (VIII.31.) kormányrendelet 114.§ (1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. (2) A bizonyítványmásodlatnak – szöveghűen – tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízottjának) aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. (3) Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították. Amennyiben az eredeti érettségi bizonyítvány, szakképesítő bizonyítvány szerepel a hivatal vagy a szakképzésért felelős miniszter által kijelölt szervezet által vezetett központi nyilvántartásában, az eredeti bizonyítvány megsemmisítéséről, érvénytelenné nyilvánításáról és a másodlat kiadásáról a központi nyilvántartás vezetőjét értesíteni kell. (4) A bizonyítványokról, az érettségi és a szakképesítő bizonyítványokról másodlatot engedélyezett, sorszámozott bizonyítványnyomtatványon nem lehet kiállítani.

A hiteles másolatok/másodlatok kiadásának rendje intézményünkben:

– Az intézmény székhelyére küldött írásbeli kérvény alapján, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra.

– Időpontot telefonon, vagy emailben (sztehlo.titkarsag@gmail.com) az intézmény titkárságvezetőjénél lehet kérni.

– A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen, illetékbélyeg (2000Ft), és 500Ft eljárási díj megfizetése ellenében veheti át.

– Intézményünk a kért másolatokat/másodlatokat a kérelem beérkeztét követő legkésőbb 8. munkanapon a kérelmező rendelkezésére bocsájtja.

Az intézmény vezetése

Budapest, 2013. február 28.

bizonyitvany_masodlat