A Sztehlo az Örökös Ökoiskola cím birtokosa lett

Kedves Olvasó!

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy iskolánk elnyerte, és ezentúl birtokolja az Ökoiskolai Hálózat Örökös Ökoiskola Címét.

A cím elnyerésére azért volt lehetőségünk, mert az általános iskola eddig már három alkalommal, 2005-ben, 2008-ban és 2011-ben, a gimnázium pedig 2009-ben sikeresen pályázott az Ökoiskola címre. Intézményünk megalakulása óta arra törekszik, hogy elődjei a Pitagorasz Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás Gimnázium ökoiskolai tevékenységét a nevelés és oktatás színterein továbbfolytassa. Dokumentumaink részletesen és következetesen tartalmazzák a környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmait, amelyek a fenntartható fejlődéssel, a jövő nemzedékek életminőséghez fűződő jogaival, a bioszféra iránti felelősségünkkel kapcsolatosak. Ezek a törekvések erkölcsi-etikai irányultságúak, amelyet világnézetileg elkötelezett intézményünkben az eddigieknél is hangsúlyosabb jelentőséget kaphatnak.

A tanév elején Öko-munkacsoportunk elkészítette és elfogadta az Ökomunkatervet, amelynek alapján szervezzük intézményünk mindennapjait és ünnepeit.
Az iskolai élet minden területén, a tanítási órákon és azokon kívül is érvényesítjük az eddigi Ökoiskolai címért benyújtott pályázatokban vállalt kritériumokat.


Addig is folytatjuk hagyományainkat a környezetvédelem területén.
Szeretnénk újítani is, ezért várjuk javaslataitokat, ötleteiteket!

ökoprojekt

 

Mit jelent az, hogy ökoiskola?

Az „öko” szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az „öko” szócska mindig arra utal, hogy az tevékenységét olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, a megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni a az
ökoszisztémának.

Az ökoiskolák tehát olyan iskolák, melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni. Az ökológusok sokszor tiltakoznak az „öko” szócska ilyen használata ellen mondván, hogy az ökológia egy szaktudomány és ne használják mindenféle egyéb célra ennek a tudományágnak a nevét. Egyet lehet érteni az ökológusok érveivel, de mivel a magyarországi hálózat része egy nemzetközi hálózatnak, mely már az ökoiskola nevet használja, így nem lenne szerencsés új nevet kitalálni. Az öko szócska további előnye az is hogy éppen úgy utalhat az ökonómia tudományára, melyen manapság közgazdaságtant értünk, de eredeti jelentésében a minket körülvevő világra házunk környékére utal. Az ökoiskolák filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetők. Az ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája.

Mitől ökoiskola egy iskola?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba
beágyazottan.

Mitől innovatívak az ökoiskolák?

Pedagógiai szinten az ökoiskolák:

 • a komplex, valós élethez közel álló szituációkat előnybe részesítik az előre megtervezett,
  irányított, tanulási formákkal szemben.
 • az egyes tantárgyak felől a tantárgyközi kérdéskörök felé fordulnak
 • a passzív szabály és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi
  környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezik a hangsúlyt
 • a kizárólag felülről lefele irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció helyett
  figyelembe veszik a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézeteit is.

A társas kapcsolatok szintjén az ökoiskolák törekednek arra,

 • hogy az iskolába ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem az egész
  iskolára jellemző legyen a csapatmunka.
 • hogy a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem a diákok felelős
  részvételével, tárgyalások során kialakítottak
 • hogy az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, az iskola ne csak
  befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen ilyen jellegű kapcsolatoknak.

A technikai/gazdasági szinten az ökoiskolák igyekeznek:

 • takarékosan bánni az energiaforrásokkal
 • csökkenteni a hulladékok mennyiségét
 • az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani