https://www.evangelikus.hu/nepszamlalas-2022

Népszámlálás 2022

Evangélikusok vagyunk. És te?

Nép­szám­lá­lás lesz 2022-ben Ma­gyar­or­szá­gon – ennek ke­re­té­ben pedig min­den­ki­nek fel­te­szik majd a kér­dést, hogy mi a val­lá­sa, fe­le­ke­ze­te. A tíz­éven­te meg­ren­de­zett össze­írás­ra a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház or­szá­gos és helyi szin­ten is ké­szül.

Az év­ti­ze­den­ként egy­szer meg­ren­de­zett nép­szám­lá­lá­son – egye­bek kö­zött – a val­lá­sunk­ról is nyi­lat­koz­ha­tunk. Idén min­den ma­gyar hon­fi­tár­sunk­nak fel­te­szik a kér­dést, hogy mely egy­ház­hoz tar­to­zó­nak vall­ja magát. A nép­szám­lá­lá­si ered­mény is mu­tat­ja je­len­lé­tün­ket a tár­sa­da­lom­ban, ezért ha­tás­sal van az evan­gé­li­kus egy­ház jö­vő­be­li le­he­tő­sé­ge­i­re.

A nép­szám­lá­lá­si adat­köz­lés­ben fe­le­lős ál­lam­pol­gár­ként ve­szünk részt. So­kunk szá­má­ra ter­mé­sze­tes, hogy ekkor meg­je­löl­jük az evan­gé­li­kus kö­zös­ség­hez tar­to­zá­sun­kat. Most arra biz­tat­juk egy­ház­tag­ja­in­kat, hogy evan­gé­li­kus mi­vol­tuk meg­val­lá­sa mel­lett hang­sú­lyoz­zák csa­lád­tag­ja­ik, ba­rá­ta­ik kö­ré­ben is a val­lá­si kér­dés fon­tos­sá­gát, és em­lé­kez­tes­sék erre azo­kat is, akik éle­té­ben va­la­mi­lyen for­má­ban jelen volt az evan­gé­li­kus kö­zös­ség­hez tar­to­zás. Egy­más szá­mon­tar­tá­sa most a nép­szám­lá­lás­ban lesz közös ügyünk!

Mikor lesz pon­to­san a nép­szám­lá­lás 2022-ben?

2022. szep­tem­ber 15. és 30. kö­zött kapja meg pos­tán min­den nyil­ván­tar­tás­ba vett sze­mély a nép­szám­lá­lás­ról szóló hi­va­ta­los ér­te­sí­tő le­ve­let. Ezt kö­ve­tő­en ok­tó­ber 1. és 16. kö­zött on­line for­má­ban lesz le­he­tő­ség ki­töl­te­ni a kér­dő­ívet, ok­tó­ber 17. és no­vem­ber 20. kö­zött pedig sze­mé­lye­sen, kér­de­ző­biz­to­sok­nak vá­la­szol­hat az, aki nem élt az on­line vá­lasz­adás le­he­tő­sé­gé­vel.

Ki szer­ve­zi a nép­szám­lá­lást?

Ma­gyar­or­szág Kor­má­nya ren­de­le­ti úton sza­bá­lyoz­za a nép­szám­lá­lás le­bo­nyo­lí­tá­sát: a Köz­pon­ti Sta­tisz­ti­kai Hi­va­tal (KSH) mel­lett a te­le­pü­lé­si ön­kor­mány­za­tok, va­la­mint a Ma­gyar Hon­véd­ség és a rend­vé­del­mi szer­vek által fenn­tar­tott in­té­ze­tek ve­ze­tői vesz­nek részt a fo­lya­mat­ban.

Pa­pí­ron vagy on­line kell vá­la­szol­ni a nép­szám­lá­lá­si kér­dő­ív­re?

Min­den­ki szá­má­ra nyit­va áll a le­he­tő­ség, hogy on­line ki­tölt­se a kér­dő­ívet. Kér­de­ző­biz­to­sok csak azok­hoz men­nek el sze­mé­lye­sen, akik nem éltek az elekt­ro­ni­kus vá­lasz­adás le­he­tő­sé­gé­vel.

Hol és ho­gyan lehet vá­la­szol­ni a val­lá­si, fe­le­ke­ze­ti ho­va­tar­to­zás­ra vo­nat­ko­zó kér­dés­re?

„Mi a val­lá­sa, fe­le­ke­ze­te?” – szól majd a kér­dés, ami azon­ban a nem kö­te­le­ző­en meg­vá­la­szo­lan­dó témák közé tar­to­zik. Ezért ki­emel­ten fon­tos, hogy akár on­line ki­töl­tés, akár sze­mé­lyes vá­lasz­adás tör­té­nik, sem­mi­kép­pen ne ma­rad­jon ki a kér­dés és a rá adott vá­lasz.

Az on­line fe­lü­le­ten le­gör­dü­lő vá­lasz­le­he­tő­sé­gek közül vá­laszt­ha­tunk, az evan­gé­li­kus és a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház vá­lasz­le­he­tő­ség is meg­je­löl­he­tő, a két vá­laszt össze­sí­tik majd az ered­mé­nyek ér­té­ke­lé­se során.

Miért ké­szül a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház fi­gye­lem­fel­hí­vó or­szá­gos kam­pánnyal a nép­szám­lá­lás­ra?

A Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház szá­má­ra a nép­szám­lá­lás 2022-ben min­de­nek­előtt al­ka­lom és le­he­tő­ség: misszi­ói esz­köz. Cé­lunk, hogy mind töb­be­ket ér­jünk el fel­hí­vá­sunk­kal evan­gé­li­kus kö­tő­dé­sük meg­erő­sí­té­sé­re és fel­ele­ve­ní­té­sé­re.

A nép­szám­lá­lás al­ka­lom és le­he­tő­ség arra, hogy közel tíz­mil­lió em­bert egy­szer­re szó­lít­sunk megfel­hív­juk fi­gyel­mü­ket az evan­gé­li­kus­ság­ra és az evan­gé­li­kus egy­ház­ra. Misszi­ói esz­köz ahhoz, hogy azok­ban is meg tud­juk szó­lí­ta­ni az evan­gé­li­kus iden­ti­tást – és ez­ál­tal talán ismét be tud­juk vonni őket kö­zös­sé­ge­ink­be –, akik már nem élik meg ak­tí­van evan­gé­li­kus­sá­gu­kat.

Miért fon­tos a val­lá­si, fe­le­ke­ze­ti ho­va­tar­to­zás­ra vo­nat­ko­zó kér­dés meg­vá­la­szo­lá­sa?

A nép­szám­lá­lás egyik ered­mé­nye lesz, hogy meg­mu­tas­suk je­len­lé­tün­ket a tár­sa­da­lom­ban a köz­vé­le­mény és a dön­tés­ho­zók szá­má­ra. A nép­szám­lá­lá­si ered­mény egy­faj­ta mu­ta­tó­ként jelzi az evan­gé­li­ku­sok tár­sa­da­lom­ban be­töl­tött sze­re­pét, he­lyét, amely ér­té­ke­ink és szem­pont­ja­ink ér­vé­nye­sí­té­sét se­gít­he­ti or­szá­go­san és a helyi kö­zös­sé­gek­ben is. Emel­lett az egy­ház tag­jai szá­má­ra is vissza­jel­zés­ként szol­gál­hat (pél­dá­ul ki­de­rül­het, hogy van­nak még olyan evan­gé­li­ku­sok egyes gyü­le­ke­ze­tek von­zás­kör­ze­té­ben, akik­ről nem tud az egy­ház­köz­ség).

Nem áll szem­ben a nép­szám­lá­lás gya­kor­la­ti fel­ada­ta a hit­val­ló egy­ház kül­de­té­sé­vel?

So­kak­ban fel­me­rül­het a kér­dés, hogy a nép­szám­lá­lás és a val­lá­si, fe­le­ke­ze­ti kér­dés­re irá­nyu­ló vá­lasz­adás­ra tör­té­nő fel­hí­vás el­von­hat­ja a fi­gyel­met az egy­ház igazi misszi­ó­já­tól, fel­ada­tá­tól. A kettő nem zár­hat­ja ki egy­mást, sőt el­len­ke­ző­leg: a nép­szám­lá­lás esz­köz, le­he­tő­ség a Krisz­tus­tól ka­pott kül­de­tés­hez, az egy­ház épí­té­sé­hez, és ezt – a vo­lu­me­nét és az azt övező fi­gyel­met te­kint­ve – hiba lenne ki­hasz­ná­lat­la­nul hagy­ni.

Ho­gyan ké­szül a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház a nép­szám­lá­lás­ra 2022-ben?

A Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház or­szá­gos kam­pánnyal, az evan­gé­li­kus há­ló­zat épí­té­sé­vel és erő­sí­té­sé­vel, va­la­mint a kö­zös­sé­gek (gyü­le­ke­ze­tek, ne­ve­lés-ok­ta­tá­si és dia­kó­ni­ai in­téz­mé­nyek) helyi ak­ti­vi­zá­lá­sá­val is fel kí­ván­ja hívni a fi­gyel­met a val­lá­si, fe­le­ke­ze­ti kér­dés­re, va­la­mint az evan­gé­li­kus kö­tő­dés vá­lasz­ként tör­té­nő meg­je­lö­lé­sé­re.

Az or­szá­gos fel­hí­vás ré­sze­ként, egy­faj­ta fel­ve­ze­tő­ként, ar­cu­lat­épí­tő és iden­ti­tás­erő­sí­tő cél­lal négy nagy te­rü­le­tet mu­ta­tunk, amely az egy­ház főbb te­vé­keny­sé­ge­i­hez, az evan­gé­li­kus iden­ti­tás­hoz kap­cso­ló­dik:

  • Az Evan­gé­li­ku­sok va­gyunk – a kö­zös­sé­gért dol­go­zunk blokk té­má­ja az evan­gé­li­kus gyü­le­ke­ze­tek mű­kö­dé­sét és fel­ada­ta­it, va­la­mint egy evan­gé­li­kus lel­kész min­den­nap­ja­it, te­en­dő­it mu­tat­ta be.
  • Az Evan­gé­li­ku­sok va­gyunk – se­gí­tő kezet nyúj­tunk szlo­gen­nel jár­tuk körbe az evan­gé­li­kus sze­re­tet­szol­gá­lat té­ma­kö­rét, hi­szen az evan­gé­li­kus egy­ház a dia­kó­ni­ai mun­kán és az azon a te­rü­le­ten szol­gá­la­tot vég­ző­kön ke­resz­tül erő­tel­je­sen jelen van tár­sa­dal­munk­ban.
  • Evan­gé­li­ku­sok va­gyunk – ha­gyo­má­nyo­kat te­rem­tünk cím­mel az evan­gé­li­kus iden­ti­tás, a lu­the­rá­nus lét hét­köz­na­pok­ban való meg­élé­sét, a régi ha­gyo­má­nyok sze­re­pét és újak te­rem­té­sé­nek fon­tos­sá­gát jár­tuk körül.
  • Az Evan­gé­li­ku­sok va­gyunk – jövőt épí­tünk té­má­ja zárja a sort, amely­ben a hang­súly az evan­gé­li­kus ne­ve­lé­sen-ok­ta­tá­son és a fi­a­ta­lok meg­szó­lí­tá­sán van.

Min­den témát rövid vi­de­ó­val és egy Kö­tő­szó Live-epi­zód­dal mu­ta­tunk be.

2022 nya­rá­tól már ki­fe­je­zet­ten a nép­szám­lá­lás­ra sze­ret­nénk fó­kusz­ál­ni az or­szá­gos kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban: a ko­ráb­bi­ak­ban be­mu­ta­tott témák, ka­rak­te­rek ve­zet­nek át az Evan­gé­li­ku­sok va­gyunk. És te? szlo­gen­hez, immár ki­fe­je­zet­ten a vá­lasz­adás­ra buz­dít­va.

 MEE Nepszamlalas Online Social 1200x628px Himer previewHimer Tünde arról be­szélt ne­künk, miért je­lent szá­má­ra fi­a­tal­ként olyan sokat a sza­bad­ság és a mély el­kö­te­le­ző­dés egy­sé­ge, ame­lyet evan­gé­li­kus hi­té­ben és kö­zös­sé­gé­ben él meg iga­zán.
Mé­szá­ros Tamás hit­ok­ta­tó és egy­ház­ke­rü­le­ti fel­ügye­lő vall­ja, hogy az egy­más­ra fi­gye­lés a leg­na­gyobb érték em­be­ri és te­rem­tett kör­nye­ze­tünk­ben egy­aránt, ame­lyet ge­ne­rá­ci­ó­ról ge­ne­rá­ci­ó­ra át­ad­ha­tunk. MEE Nepszamlalas Online Social 1200x628px Meszaros preview
 MEE Nepszamlalas Online Social 1200x628px Keczko preview Kecz­kó Szil­via mint lel­kész és édes­anya is hisz az össze­tar­tó, ben­ső­sé­ges gyü­le­ke­ze­tek ere­jé­ben, ahová min­dig szí­ve­sen vár­ják és vissza­vár­ják az evan­gé­li­ku­so­kat.
 Her­kely Já­nos­né Me­lin­da ve­ze­tő ápoló a sze­re­tet és a szol­gá­lat el­vá­laszt­ha­tat­lan­sá­gá­ról osz­tot­ta meg gon­do­la­ta­it, mivel a se­gí­tés sok­szor nehéz mun­ká­ját az evan­gé­li­kus kö­zös­ség­ben jelen lévő erős kö­te­lé­kek és a hit te­szik iga­zán ön­zet­len­né. MEE Nepszamlalas Online Social 1200x628px Herkelyne preview
 MEE Nepszamlalas Online Social 1200x628px Fabiny preview Dr. Fa­bi­ny Tamás elnök-püs­pök olyan kö­zös­sé­get hang­sú­lyo­zott a be­szél­ge­tő egy­ház ké­pé­ben, ahol öröm­hír az is, hogy nyi­tot­tak va­gyunk a sok­fé­le­ség­re, a kü­lön­bö­ző­ség­re. Ebből a derűs el­fo­ga­dás­ból tu­dunk erőt me­rí­te­ni és ha­gyo­má­nya­ink­ból ma­ga­biz­tos jö­vő­ké­pet épí­te­ni.

Az evan­gé­li­kus­ság­ról valló sze­mé­lyi­sé­ge­ink­kel ké­szült egyé­ni be­szél­ge­té­se­ket, gon­do­la­ta­i­kat, üze­ne­tü­ket ön­ál­ló vi­de­ók­ban is be­mu­tat­juk. A for­ga­tás hely­szí­né­ül a ben­ső­sé­ges han­gu­la­tú Es­ter­há­zy Péter és Gitta Könyv­tár szol­gált.

Az or­szá­gos fi­gye­lem­fel­hí­vás ön­ma­gá­ban nem ér­he­ti el a kí­vánt célt: leg­alább ugyan­ennyi­re fon­tos, hogy a kö­zös­sé­gek maguk is te­gye­nek azért, hogy szű­kebb kör­nye­ze­tük vá­laszt adjon a val­lá­si kér­dés­re, hi­szen még nap­ja­ink­ban is min­den mé­dia­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­nél ha­té­ko­nyabb a sze­mé­lyes fi­gye­lem­fel­hí­vás, aján­lás, ösz­tön­zés.

Hány evan­gé­li­kus volt a leg­utób­bi nép­szám­lá­lás sze­rint?

Leg­utóbb 2011-ben volt nép­szám­lá­lás, ekkor össze­sen 215 093 fő val­lot­ta magát evan­gé­li­kus­nak. A rész­le­tes ada­tok és ki­mu­ta­tá­sok meg­ta­lál­ha­tók a KSH vo­nat­ko­zó elekt­ro­ni­kus ki­ad­vá­nyá­ban.

Lehet nép­szám­lá­lá­si szám­lá­ló­biz­tos­nak je­lent­kez­ni?

Igen, idén is lehet té­rí­tés el­le­né­ben szám­lá­ló­biz­tos­nak je­lent­kez­ni. A KSH a te­le­pü­lé­si, il­let­ve a fő­vá­ros­ban a ke­rü­le­ti ön­kor­mány­za­tok jegy­ző­i­vel kö­zö­sen 2022 nya­rán tart­ja a szám­lá­ló­biz­to­sok to­bor­zá­si kam­pá­nyát. A mun­ka­le­he­tő­ség­re a pol­gár­mes­te­ri, va­la­mint a közös ön­kor­mány­za­ti hi­va­ta­lok­ban je­lent­kez­het­nek az ér­dek­lő­dők. A le­he­tő­ség­ről a hi­va­ta­lok maguk is kom­mu­ni­kál­nak, ér­de­mes fi­gyel­ni a hi­va­ta­los csa­tor­ná­i­kat.

A KSH ezzel kap­cso­la­tos hír­adá­sa, il­let­ve a szám­lá­ló­biz­to­sok fel­adat­kö­ri le­írá­sa meg­ta­lál­ha­tó a hi­va­tal hon­lap­ján.

Biz­tat­juk az evan­gé­li­kus egy­ház tag­ja­it, hogy amennyi­ben ide­jük en­ge­di, él­je­nek ezzel a le­he­tő­ség­gel. A sze­mé­lyes kér­de­zés­nek kü­lö­nö­sen a ki­sebb te­le­pü­lé­se­ken lehet ereje, ahol a szám­lá­ló­biz­tos és vá­lasz­adó is­me­ret­sé­ge biz­to­sít­hat­ja, hogy nem marad el a val­lá­si, fe­le­ke­ze­ti kér­dés­re tör­té­nő vá­lasz­adás.

Se­gít­he­tünk má­sok­nak az on­line kér­dő­ív ki­töl­té­sé­ben?

Igen, biz­ta­tunk min­den evan­gé­li­kust – pél­dá­ul gyü­le­ke­ze­ti tagot, pres­bi­tert, az if­jú­sá­gi cso­port­ba és hit­tan­órák­ra já­ró­kat, a dia­kó­ni­ai in­téz­mé­nyek dol­go­zó­it, uno­ká­kat –, hogy ajánl­ják fel se­gít­sé­gü­ket az on­line kér­dő­ív ki­töl­té­sé­hez. Ez akár szer­ve­zet­ten, kö­zös­sé­gi prog­ram­ként is tör­tén­het, de min­den egyé­ni meg­ol­dás se­gít­sé­get je­lent­het.

Szük­sé­gem lenne olyan gra­fi­kai anya­gok­ra, ame­lye­ket saját kö­zös­sé­gem­ben is fel­hasz­nál­ha­tok. Hol tudok ilye­ne­ket le­töl­te­ni?

A nép­szám­lá­lá­si kam­pány­hoz kap­cso­ló­dó összes, bárki által hasz­nál­ha­tó gra­fi­kai anyag meg­ta­lál­ha­tó az egy­ház saját tár­he­lyén.

 

A Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház nép­szám­lá­lás­ról szóló fel­hí­vá­sa kap­csán kér­dés ese­tén Zász­ka­licz­ky Anna Esz­ter kom­mu­ni­ká­ci­ós re­fe­renst lehet ke­res­ni: anna.​zaszkaliczky@​lutheran.​hu, +36 20 824 9624.

 

For­rás és bő­vebb in­for­má­ció a KSH hon­lap­ján ér­he­tő el.

A leg­utób­bi, 2011-es nép­szám­lá­lás­ról bő­vebb in­for­má­ció a KSH te­ma­ti­kus ol­da­lán ér­he­tő el.